logotyp
Login

Historie školy v Brozanech

Škola Brozany nad Ohří - z historie

Škola Brozany nad Ohří - z historie

První zmínky o škole v Brozanech nad Ohří pocházejí z 15. století. Šlo o školu farní. Děti majetnějších občanů se zde učily čtení, psaní, počítání a církevnímu zpěvu. Vyučování vedl kněz. Až v 16. století dostává prvního skutečného učitele (kantora). Středověká škola poskytovala jen velmi skrovné vzdělání. S reformami císařovny Marie Terezie (1740-80) byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. Z této doby je známo, že brozanskou školu navštěvovaly i děti z Hostěnic a Rochova. V letech 1788-89 byla v Brozanech postavena školní budova nacházející se v sousedství fary (stará škola).

3.března 1835 vypukl velký požár, při němž shořela fara i školní budova. Stavba nové školy byla započata roku 1837. Nová dvoutřídní školní budova byla otevřena již 19. října 1838. V roce 1869 dostala škola název „obecná“, název „farní“ byl zrušen. Po vydání nových školských zákonů roku 1871 bylo posíleno postavení místní školy jako státní instituce, v jejímž čele stál řídící učitel.
Za třicetileté války byly Brozany značně zpustošeny, shořely i cenné záznamy o škole. Přesto se dochoval zápis o působení Josefa Kormundy jako prvého řídícího učitele od r. 1871. Výnosem ze dne 28.června 1878 byla v Brozanech povolena třetí třída a dne 22. května 1885 pak třída čtvrtá. Pro nedostatek prostor ve staré školní budově (mohla pojmout jen tři třídy) bylo zahájeno jednání o stavbě nové, šestitřídní budovy.

Dne 6.7.1893 zakoupila místní školní rada od pana Hanouska dům čp.36 se zahradou. Plán a rozpočet nové školní budovy vypracoval ing. J. Samohrd z Roudnice nad Labem. Vše bylo schváleno v březnu 1895 a již 20.5.1895 bylo započato se stavbou. Už 7. září 1896 je provedena kolaudace školní budovy! Celá budova i s úplným vnitřním zařízením stála tehdy 32499 zlatých. Ze zápisů kroniky vysvítá, že na svou dobu byla školní budova spolu se školní zahradou moderně zařízena a vybavena. Odpovídala hygienickým a zdravotním normám. Stavba byla zabezpečena proti vlhku, moderní byl i systém větrání. K slavnostnímu otevření nové školní budovy došlo 20. září 1896.

Školní rok začínal 16. září a až do zavedení definitivního všeobecného školního řádu (29.9.1905) trval do 31. července. Od okamžiku kdy tento řád vstoupil v platnost, byly na obecných školách zavedeny osmitýdenní prázdniny a konec školního roku stanoven na 15.červenec.
Vyučování v brozanské škole začínalo v 8 hodin. Odpolední výuka ve 13 hodin. Učilo se od pondělí do soboty, uprostřed týdne byl volný den, zvaný „ prázdnina“.
V roce 1896 byla budova původní školy (stará škola) opravena a upravena na byty pro učitele.
V době 1.světové války posloužila školní budova krátce i k vojenským účelům (kanceláře, kasárny, sklady). Děti musely zhotovovat cupaninu, pracovat na polích. Učitelé byli povoláni do armády. Náhrada nebyla a tak se v jedné spojené třídě učilo až 157 dětí. Navíc bývalo vyučování nepravidelné.

Po oslavách vzniku republiky následovalo poměrně klidné období. Každoročně se konaly oslavy narozenin pana prezidenta T.G.Masaryka, J.A.Komenského, Dne svobody a jiná významná výročí. Škola se podílela na slavnosti dne 21.4.1919, kdy byla zasazena na náměstí „Lípa svobody“. V roce 1923 byly v nové školní budově vyměněny podlahy a opravena omítka. V tomtéž školním roce byla k obci Brozany tzv. „přiškolena“ osada svatého Klimenta. V roce 1924 byl za 8875,-Kč zakoupen pozemek a na něm zřízeno školní hřiště (dnešní fotbalové hřiště). Ve školním roce 1928–29 byla vytyčena, zaplacena a oplocena nová školní zahrada, jež slouží k výuce dodnes. V letech 1924-28 byly uspořádány výlety na Říp, Bezděz, do Stadic, Hřenska a do Prahy. Konaly se týdny čistoty, péče o zdraví venkova, propagace mléčné výživy. Děti sehrály několik divadelních představení a škola zakoupila velké loutkové divadlo. Řídícího učitele pana Tröstera vystřídal ve vedení školy pan Kuchař.

V roce 1936 bylo ve školství provedeno nové třídění žactva a vydány osnovy branné výchovy. Nařízením ministerstva bylo rozhodnuto, že vysvědčení bude vydáváno vždy na konci pololetí. V témže roce byl v říjnu u „Lípy svobody“ odhalen pomník padlých.
V prosinci 1937 je na brozanské škole poprvé ustaveno „Sdružení rodičů a přátel školy“ v počtu 60 lidí.

Rok 1938 přináší škole elektrický gramofon a rozhlasové zařízení. Přináší ale rovněž branný sraz školní mládeže na Řípu, nepovinné vyučování němčině a Mnichov! Řídící učitel pan Hendrych nemá lehkou situaci, v záznamech školní kroniky se nacházejí škrty. „Všem školám byly uloženy Oslavy 50.narozenin vůdce A. Hitlera! Školy byly dle nařízení vyzdobeny…“
Od školního roku 1941-42 vede kroniku pan František Kovář, řídící učitel obecné školy. Od 3.třídy je zavedeno povinné vyučování německému jazyku. Název „škola měšťanská“ je nahrazena názvem „hlavní škola“. Ze školních kabinetů a knihoven jsou vyřazovány knihy, obrazy a mapy. Nové mapy jsou dvojjazyčné, úřední korespondence musí být vedena německy. Je zastavena výuka dějepisu a české literatury. Děti musí sbírat léčivé rostliny a teplé šatstvo pro německé vojáky a peníze pro německý Červený kříž. Učitelé o prázdninách pracují na žních nebo v úřadech. V zimě není čím topit, a tak jsou prázdniny od 17.12.1941 až do 3.3.1942. 17.2.1945 je okresním hejtmanem zabavena celá školní budova pro válečné uprchlíky. Náhradní výuka probíhá v hostinci u Hiršů. V měsíci květnu jsou ve škole ubytováni ruští vojáci. Vyučování je opět zahájeno 4.června 1945. Lidé se vracejí zpět do pohraničí. Pro zdejší školu to znamená značný pokles žactva. Do vyučování jsou zavedeny nové vyučovací předměty - ruský jazyk a politická výchova.

Dne 9. září 1946 je v Brozanech zřízena „Měšťanská škola“ v čele s ředitelem panem Martínkem. Měšťanská škola byla v Brozanech jen do roku 1953. V tomto roce je zavedena „osmiletá střední škola“ a jejím prvním ředitelem se stává pan František Kovář. Do školy přicházejí od 6.postupného ročníku rovněž žáci z Doksan a z Nových Dvorů. Při škole byla zřízena Družina mládeže. Její první vychovatelkou se stává paní Zdena Mlejnková.

Od roku 1955-56 je ředitelem pan O.Tašner. Na škole vzniká kroužek mladých mičurinců, pěvecký sbor, jsou hrána dětská představení. Žáci zajíždějí na výchovné koncerty Krušnohorské filharmonie. Do školy je zakoupeno nové pianino a zaveden vodovod. V roce 1957 získaly děti 1.místo v krajské soutěži STM a jedou sehrát svou scénku „Panika“ do Bratislavy.

Dne 19.2.1959 je zahájena přístavba školy, pro níž byl vykoupen domek pana Řeháka. Stavba je prováděna v akci „Z“. Plán této přístavby je nekvalitní, práce se zpožďují.
V dubnu 1960 je rozhodnuto o bezplatném poskytování učebnic. Škola je podle podle nového školského zákona od školního roku 1960-61 devítiletá. Pana Tašnera vystřídal ve školním roce 1961-62 ve funkci ředitele školy pan J.Pořický. Ke dni 31.12. ukončilo svou činnost místní JZD. Věnovalo škole finanční prostředky, za které byl zřízen školní rozhlas. Ve škole jsou přistavovány kabinety. Žáci se zúčastňují lyžařských kurzů.

Ve školním roce 1964-65 je novým ředitelem jmenován pan M.Kubeš. V roce 1968 byla ve škole dokončena generální oprava sociálního zařízení. 30.června 1968 bylo uspořádáno veřejné cvičení k 75. výročí založení Sokola v Brozanech.

Školní rok 1968-69. Velké politické změny. 16.10. umírá náhle pan učitel Viktor Pádecký. Změnil se celkový vzhled školní budovy. Je provedena nová fasáda. O rok později jsou nalakována okna a dveře. Pokračuje se v tradici divadelních představení.
Ředitel J.Faltus zahajuje školní rok 1970-71. Pro žáky posledního ročníku je pořádán kurz společenské výchovy. Ve škole byla vybudována specializovaná učebna pro výuku fyziky a chemie.

Ve školním roce 1972-73 přebírá funkci ředitele pan A.Paul. Vychází školní časopis Bropino. O letních prázdninách roku 1976 byla provedena generální oprava elektrického rozvodu a osvětlovacích těles. Byly vyměněny všechny dveře v učebnách a kabinetech. V srpnu 1976 byla v obci otevřena víceúčelová hala, ve které je širokoúhlé kino a prostorná tělocvična, do níž žáci docházejí na hodiny tělesné výchovy. Dosavadní malá tělocvična byla přeměněna na klasickou učebnu. V roce 1977 se žáci velmi dobře reprezentovali v krajských kolech soutěží v Čj, Rj, D, Hv a Tv.

Od školního roku 1978-79 stojí v čele brozanské školy ředitel pan J.Jakubec. Velká zima si vyžádala prodloužení zimních prázdnin na tři týdny, byly však zrušeny jarní prázdniny.V září 1980 byla zahájena výstavba kotelny a rozvodů ústředního vytápění školy. Ve školním roce 1983-84 se započal pravidelný cyklus plaveckého výcviku žáků 2. a 4. tříd v nové plavecké hale v Roudnici nad Labem. V roce 1988 pro školu zakoupil státní statek dva počítače. Ve škole byla otevřena nově vybudovaná žákovská a učitelská knihovna. Ve spolupráci s vojenskými útvary Terezín a Hrdly byly pořádány dětské dny spojené s ukázkou vojenské a požární techniky, zábavnými hrami a vše vždy zakončeno výborným vojenským gulášem. Koncem školního roku 1988-89 získala škola ocenění od ČČK, když jí bylo předáno vyznamenání „Za obětavou a záslužnou práci“.

17.listopad 1989 – nástup velkých změn v celém státě. Od února 1990 je na škole v souladu s přáním rodičů pozastavena výuka ruského jazyka. Vyučovat se začíná německému jazyku. Dnem 12.září 1990 je na škole opět zahájena nepovinná výuka náboženství. Roku 1991 byla dokončena generální oprava původních věžních hodin, které po více jak 30 letech opět začaly oznamovat čas. V roce 1993 byla škola poprvé ve své historii vykradena. Škoda činila 30000,-Kč. V tomto roce je uskutečněn první školní výlet mimo území ČR – 8.třída prožívá svůj výlet v Alpách.

V roce 1994 byly kotle na uhlí vyměněny a nahrazeny kotli na zemní plyn. Dále byla zjištěna statická závada přístavby školy, kterou velice rychle odstranila místní stavební firma a nedošlo tak k většímu narušení práce školy. Definitivním vyřešením tohoto problému bylo pak provedení přístavby šaten roku 1996.

V roce 1996 vydala škola Brozany nad Ohří „Almanach 100 let školní budovy v Brozanech“, z něhož byly čerpány uvedené informace.

HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign