logotyp

Eduroam

Naše škola je připojena k eduroamu

Eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola se do projektu zapojila v roce 2020. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže naší školy v rámci projektu IROP.

Jeden účet. Kdekoliv.

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť ve všech prostorách školy pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská organizace Základní škola a Mateřská škola Brozany nad Ohří, příspěvková organizace

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.

Aktivace eduroam účtu

eduroamu se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí - samotného uživatelského jména a realmu. Za uživatelské jméno, na něž jste zvyklí z ostatních systémů školy. Než budete moci roaming využívat, budete si také muset nastavit eduroam heslo.
Příklad uživatelského jména: uživatelské jméno@skola-brozany.cz

Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu

Pro bezpečné připojení k eduroamu nestačí jen zadat jméno a heslo. Musíte si nastavit i kontrolu certifikátů, nejsnazší je to učinit pomocí eduroam CAT, viz dokumentace na eduroam.cz.

Pro ruční nastavení budete potřebovat následující informace:

 • název sítě (SSID): eduroam
 • protokol připojení: 802.1x
 • zabezpečení a šifrování: WPA2/AES
 • ověřování: PEAP (alternativně TTLS)
 • vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2
 • jméno RADIUS serveru: radius.skola-brozany.cz
 • certifikační autorita: Lets Encrypt
 • IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP

Pokryté prostory

eduroam je vysílán ve všech učebnách školy. Přístup do areálu školy je umožněn v časech 7:25-15:30.

Filtrování provozu

Provoz žáků školy je filtrován v souladu se zákony ČR.

Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25), pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).

Podpora

Uživatelé naší školy se mohou obracet na email reditelna@skola-brozany.cz

Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně své domovské instituce, tedy té. která jim poskytla účet.

 

Our school is connected to eduroam

Eduroam is an international project supporting mobility and roaming in the national research and education networks (NREN). In the Czech Republic this project is roofed by the association CESNET. Our school joined the project in 2020. Another step to increase the quality of studies and prestige of the school within the project IROP has been taken.

One account. Anywhere.

A registered participant can use this wireless network in all the parts of our school using one account. The account administration is carried out by the home organization Základní škola a Mateřská škola Brozany nad Ohří, příspěvková organizace

The usage of roaming is easy, a properly set subscriber’s device connects automatically when the eduroam network is available. It is similar to how a connection to international networks of mobile operators of roaming works. And that is also the origin of the acronym education roaming.

The service is free for all the participants.

Activation of eduroam account

In eduroam a username has two parts – the username itself and the realm. You are already used to the username from the other school systems. Before you start using roaming, you also need to set the eduroam password.

An example of the username: user name@skola-brozany.cz

Setting up the user’s devices to connect to eduroam

For a secure connection to eduroam, it is not enough just to enter a username and password. You have to set up a certificate check, the easiest way is to do this with eduroam CAT, see the documentation at eduroam.cz.

 • For manual setup, you'll need the following information:
 • Network Name (SSID): eduroam
 • Connection protocol: 802.1x
 • Security and Encryption: WPA2 / AES
 • Authentication: PEAP (alternatively TTLS)
 • Internal authentication protocol: MS-CHAPv2
 • RADIUS server name: radius.skola-brozany.cz
 • Certification Authority: Lets Encrypt
 • The IP address is assigned automatically via DHCP

Covered spaces

Eduroam is broadcast in all classrooms. Access to the school is possible between 7:25-15:30.

Filtering traffic

The operation of school pupils is filtered in accordance with the laws of the Czech Republic.

Visitors are not affected in any way except for outgoing SMTP traffic filtering (TCP/ 25), use SMTPS (TCP/ 465) or Submision (TCP/ 587) services to send mail.

Support

Users of our school can contact e-mail reditelna@skola-brozany.cz

Visitors with an eduroam account should be encouraged to look primarily for support in their home institution, which gave them their account.

HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří

Created by © 2015 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign