logotyp
Login

Aktuality ZŠ BrozanyKeramická sobota - kurz keramiky pro veřejnost

Kdy:
v sobotu 22. 6. od 9 do 11 hodin

Kde: v keramické dílně (vedle hasičárny)

Cena: dospělí: 200 Kč, děti: 100 Kč

Přijďte prožít fajn dopoledne a něco pěkného vytvořit.


Zápis - zveřejnění

Zápis pro školní rok 2024-2025Zápis pro školní rok 2024-2025

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

termín zápisu do první třídy Základní školy Brozany nad Ohří pro rok 2024/2025 je stanoven  na 10. 4. 2024.   

 

 •  Zapisuje se od 13:30 do 17:00 hod., prezence probíhá v prostorách 1. třídy.
 •  Zápisem děti provedou paní učitelky prvního stupně, které budou zjišťovat, zda děti znají základní barvy, poznají čísla či písmenka, zda umí zazpívat písničku či přednést básničku, zda znají nějakou pohádku, umí nakreslit postavu (se vším, co k postavě patří) zda rozpoznají ovoce a zeleninu, umí určit geometrické tvary.
 •  Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti po odkladu školní docházky.  
 •  Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 •  Podle § 36 odst. 3 začíná povinná školní docházka počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.    
 •  Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů.
 •  Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
 •  Zákonný zástupce je podle § 36 odst. 4 školského zákona povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
 •  Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 •  Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může na základě § 37 odst. 1 zákonný zástupce písemně požádat do 30. dubna 2024 o odklad povinné školní docházky.
 •  Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 •  Rozhodnutí o přijetí přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněno na webových stránkách školy pod evidenčním číslem.
 •  Formuláře potřebné pro zápis dítěte do školy (případně odklad školní docházky) je možné vyplnit předem. 
 •  Pokud nemáte možnost vytisknout formuláře žádosti  k základnímu vzdělávání nebo o odklad školní docházky, můžete si je vyzvednout ve škole.

 

Jaké dokumenty je potřeba doručit škole budete-li podávat ŽÁDOST O PŘIJETÍ dítěte k základnímu vzdělávání:

 

 •  Podepsanou žádost o přijetí.
 •  Rodný list dítěte – přinést k zápisu.
 •  Doklad o zastupování dítěte (občanský průkaz/jiný doklad)  předložit u zápisu.
 •  Souhlas se zpracováním osobních údajů.
 •  Po vyplnění žádosti o přijetí Vám bude přiděleno evidenční číslo žádosti. Toto číslo si poznamenejte a uschovejte.
 •  Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 19. dubna 2024.

 

Jaké dokumenty je potřeba doručit škole budete-li žádat o odklad:

 

 •  Podepsanou žádost o odklad.
 •  Rodný list dítěte (předložíte  u zápisu).
 •  Doklad o zastupování dítěte (občanský průkaz/jiný doklad) – předložíte u zápisu.
 •  Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum) – pokud dítě ještě nebylo vyšetřeno, je možné doporučení dodat později.
 •  Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa – pokud dítě ještě nebylo vyšetřeno, je možné doporučení dodat později.

 

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku

 

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) určuje ředitel školy tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

 

 •  Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
 •  Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.
 •  Pro školní rok 2024/2025 bude přijato maximálně 30 žáků.

 

Pořadí přijatých bude určeno na základě těchto kritérií:

 

 •  Přednostně se přijímají žáci s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu ZŠ Brozany nad Ohří.
 •  Poté budou přijati žáci mimo spádový obvod ZŠ Brozany nad Ohří, kteří mají na ZŠ Brozany nad Ohří sourozence. 
 •  Nakonec budou přijímáni žáci mimo spádový obvod ZŠ Brozany nad Ohří. V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů mimo spádový obvod byla překročena stanovená kapacita, ředitel školy rozhodne o přijetí žáků mimo spádový obvod losem.

 

V případě dotazů se obracejte prostřednictvím mailu na: Mgr. Lucii Svozilovou Luciesvozilova@seznam.cz nebo zastupce@skola-brozany.cz

Projekt: Brozaňáčkova škola nanečisto

Vážení rodiče,
Naše základní škola připravuje projekt: Brozaňáčkova škola nanečisto. Tento projekt se uskuteční v týdnu od        18. 3. – 22. 3. 2024 od 15:00 – 15:45 hodin v ZŠ Brozany nad Ohří.

A pro koho je určen?

   Je určen pro děti, které se chystají na povinnou školní docházku, tedy pro děti, které půjdou k zápisu do první třídy v dubnu 2024.

    Na stránkách ZŠ najdete i přihlášku na tento projekt a další důležité informace. Na tento projekt se mohou přihlásit i děti, které nenavštěvují naši mateřskou školu v Brozanech nad Ohří.

   Cílem projektu je připravit děti hravou formou na vstup do školy a bezproblémový start školního vzdělávání. V rámci našeho setkání se budeme věnovat rozvoji jemné a hrubé motoriky, sluchovému a zrakovému vnímání, prostorové orientaci, rozvoji slovní zásoby, řečovému projevu a početním představám. Děti se dále seznámí s novým prostředím a budoucími kamarády.

    A kdy vše proběhne?

   Sejdeme se v pondělí 18. 3. 2024 v budově Základní školy ve vestibulu, kde bude zahájení a představení paní učitelky, která se o Vaše děti bude celý týden starat. Poté půjdou děti s paní učitelkou do třídy. Rodiče si své ratolesti mohou vyfotit v lavici a třídu opustí, poté si budou moci prohlédnout celou naši školu. Vyučování pro takto malé děti bude od pondělí do čtvrtka jedna vyučovací hodina, tedy od 15:00 – 15:45 hod., potom si děti opět vyzvednete před školou. V pátek budou mít nejprve děti výuku do 15:45 hod., poté se sejdeme ve třídě, kde se budete moci zeptat na cokoliv, co Vás zajímá, nejen paní učitelky, ale i vedení školy. No a to hlavní? Děti dostanou své první malé vysvědčení, kde uvidíte, na čem ještě zapracovat před očekávaným zápisem do školy.

    A co budou děti potřebovat?

    - Malý batůžek
    - Přezůvky (Do přezůvek se děti přezují a převléknou v šatně)
    - Menší penál s pastelkami + nůžky
    - Svačinka a pití

    Pozn. Docházka je nutná po celou dobu, každý den se „výuka“ zaměřuje na jinou oblast.
    Těšíme se tedy na Vás 18. 3. 2024 v 15:00 hod.
                                                                                               Mgr. Lucie Svozilová

Střední školy 2024 - Důležité informace k přijímacímu řízení

Klikněte na odkazKlikněte na odkaz

Volba povoláníVolba povolání

Kariérové poradenstvíKariérové poradenství

MIU – metoda instrumentálního uvědomování

Položte si tyto otázky:

 • Chcete pracovat sami se sebou?
 • Chtěli byste znát, kde jsou vaše slabiny a silné stránky?
 • Myslíte si, že jste uvízli a nijak se nemůžete pohnout z místa?
 • Máte problémy s učením, nepamatujete si látku a v testech tápete?
 • Život se s vámi nemazlí a musíte překonávat překážky, o kterých s nikým nemluvíte, protože by je vrstevníci nechápali?
 • Chcete pochopit, proč se vám stále dějí některé věci?

Věnujte čas sami sobě - přijďte a zkuste sami sebe prozkoumat!

Co je MIU?

 • Instrumentální uvědomování vychází z materiálů Feuersteinovy metody
 • Až 20 instrumentů: např.  Spojování bodů, Porovnávání, Analýza - Syntéza, Orientace, Kategorizace a Příběhy v obrazech,…
 • Každý instrument je zaměřen na specifickou oblast poznávání, kterou je potřeba zlepšit
 • První instrumenty nevyžadují žádné specifické zkušenosti, ani vědomosti
 • Pracuje se pouze s tužkou a gumou
 • Metoda pomáhá rozvíjet myšlení a vyjadřování, podporuje vnitřní motivaci, reflektování vlastních myšlenek a sdílení postupů při řešení úkolů, naučí, jak vytvářet strategie při řešení úkolů a nebát se chyby, a zlepšit vyjadřování a orientaci v každodenním světě

(podle O.Vysopala, http://rozmotejtese.cz/metoda/)

Co získáte?

Změní se vám život a bude vás to bavit

Odpočinete si a zrelaxujete se

Otevřete témata, o kterých jste nikdy nahlas nemluvili a třeba se jich i báli

Naučíte se opravdovému naslouchání a sdílení

Uvědomíte si, kdy už je řečeno vše a není třeba dál nesmyslně plkat

Poznáte vlastní slabiny a limity

Budete umět stanovit strategie a cesty k dosažení vlastních met

Porozumíte sami sobě i lidem kolem vás

KDY, KDE, V KOLIK A ZA KOLIK:

1. – 3. třída:  ÚT, UČEBNA 2. TŘÍDY, OD 14:00 – 15:00, 150,- Kč za 1. období

4. – 6. třída:  ST, UČEBNA 2. TŘÍDY, OD 15:00 – 16:00, 150,- Kč  za 1. období

7. – 9. třída:  PO, UČEBNA 2. TŘÍDY, OD 15:00 – 16:00, 150,- Kč za 1. období

Kroužek vede Mgr. Drahoslava Kolářová

Mravenčí chůva

Mravenčí chůva je online magazín, který provází současným světem literatury a pomáhá malým (i velkým) čtenářům otevírat brány ke čtení. V rubrice „Jak na čtení“, v minisérii o rozvoji čtenářských dovedností, se objevil také čtenářský koutek z naší brozanské školy. Článek o tom, že čtení ve škole není nuda si můžete přečíst v pdf příloze. Díky fotografiím tak můžete do čtenářského koutku i nakouknout.
Pro zvětšení klikněte na obrázky.

je spolufinancován Evropskou unií

Zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků ZŠ a MŠ Brozany n. O. na trhu práce, prostřednictvím vybudování odpovídající infrastruktury (odborné učebny) a jejího vybavení. Podpora inkluze (školní poradenské pracoviště + bezbariérovost).

ŠKOLNÍ ŘÁD - OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

VÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDUVÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) -  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

 

Vážení zákonní zástupci, 

obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, tedy i škol.
Toto nařízení EU bude platit od 25. května 2018. Nařízení platí v celém svém rozsahu v celé Evropské unii a je přímo použitelné.

V souvislosti s článkem 12 tohoto nařízení  informuje ředitel školy nejen zaměstnance školy o ochraně osobních údajů, ale také zákonné zástupce a prostřednictvím třídních učitelů i žáky (děti) o této problematice. 

Přečtěte si, prosím, důkladně odkaz s názvem základní informace (poučení) o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce. Dne 23. května 2018 obdrží žáci (ZŠ) a děti (MŠ) od pedagogů  tzv. informovaný souhlas v papírové podobě, který s těmito informacemi úzce souvisí (k nahlédnutí níže).  Tento informovaný souhlas je nutné po důkladném přečtení vyplnit a vrátit v pátek 25. května zpět do školy. 

 

Děkuji. Mgr. David Šálek, ředitel školy

 

HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign