logotyp
Login

Aktuality ZŠ Brozany

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

Dle nařízení vlády ČR bude probíhat prezenční výuka pouze částečně pro 1. stupeň dle následujících pravidel. 2. stupeň i nadále pokračuje v distanční výuce.

Týden 12. 4. – 16. 4. 2021 – ve škole třídy 1., 3. a 5. Z domova pracují třídy 2. a 4.

Týden 19. 4. – 23. 4. 2021 – ve škole třídy 2. a 4. Z domova pracují třídy 1., 3. a 5.

 • Výuka i nadále probíhá za dodržování přísných hygienických opatření. Do školy nesmí vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.

 • Děti jsou povinné nosit ve škole respirátor nebo chirurgickou roušku.

 • Základní podmínkou přítomnosti žáka ve škole je absolvování testování neinvazivními antigenními testy 2x týdně – více info níže.

 • Prezenční výuka probíhá na základě prezenčního rozvrhu podle instrukcí třídního učitele.


Testování

 • Testování bude prováděno 2x týdně (Po, St/Čt) prostřednictvím neinvazivních antigenních testů. Děti se budou testovat samy, u dětí mladších (do 3. třídy) je možnost asistence zákonného zástupce.

 • Testování bude probíhat na začátku výuky.

 • Test (odkaz na video, jak bude testování vypadat, níže) se provádí prostřednictvím mělkého (asi 1,5 cm) „pošťourání“ v obou nosních dírkách prostřednictvím testovací tyčinky.

 • Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí dítěte na testování.

 • Pokud se dítě neúčastní testování, nebude vpuštěno do školy. Škola bude danou absenci omlouvat, avšak dítě si musí učivo doplnit samostatně.

 • V případě pozitivního testu bude uvědomen zákonný zástupce dítěte a dítě bude navráceno domů. Škola vydá pozitivně testovanému potvrzení o pozitivním testu. Zákonný zástupce je povinen informovat ošetřujícího lékaře dítěte a ten jej odešle na RT – PCR test.

 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly izolaci z důvodů onemocnění COVID-19 a zároveň od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů. Toto jsou tyto osoby povinné doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře).

 • Více informací v níže uvedeném dokumentu „Msmt – manual - testováni“ nebo na adrese https://testovani.edu.cz/pro-rodice


Školní družina

 • ŠD ranní i odpolední bude v provozu – samozřejmě pro děti, které jsou daný týden ve škole.

 • ŠD bude stále v prostorách ZŠ a hasičské zbrojnice.


Školní jídelna

 • ŠJ je v provozu.

 • Žáci, kteří daný týden dochází do školy, mají obědy automaticky přihlášeny.

Zápis do 1. třídy

Informace k zápisu do 1. třídy a odkladu povinné školní docházky

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Níže uvádíme informace pro zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022.

Zápis probíhá pouze formálně (bez účasti dětí, s minimálním kontaktem mezi rodiči a zaměstnanci školy). V případě rozvolnění hygienických opatření proběhne dobrovolné setkání zapsaných dětí v prostorách školy. Pro zájemce bude uskutečněna online schůzka s vedením školy a budoucí paní učitelkou prvňáčků prostřednictvím Google Meet dne 8. 4. 2021 v 17:00. Do schůzky se přihlásíte prostřednictvím odkazu, který bude vyvěšen v aktualitách v den konání.

Přihlášky můžete podat 4 způsoby. Termín odevzdání je od 1. 4. 2021 do 21. 4. 2021.

Způsoby podání žádostí:

1. Zaslání přihlášky do datové schránky – 6hxmby7

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: reditelna@skola-brozany.cz (bez elektronického podpisu není možné žádost přijmout, nestačí naskenovaná podepsaná žádost!!!)

3. Poštou – podepsaná přihláška – na adresu Základní škola a Mateřská škola Brozany nad Ohří, Školní 36, 411 81 Brozany nad Ohří

4. Osobním podáním – na recepci školy každý všední den od 7:00 – 12:00

Každý žadatel, po odevzdání přihlášky, obdrží registrační číslo. Číslo bude zasláno na email, který uvedete v žádosti. Výsledky zápisu budou zveřejněny pod registračními čísly na webových stránkách školy a na nástěnce před budovou školy.

Odklad povinné školní docházky:

K odkladu povinné školní docházky je nutné doložit:

1. Žádost o odklad

2. Doporučení školského poradenského zařízení (SPC/PPP)

3. Doporučení dětského lékaře

Všechny dokumenty je třeba doručit některým z výše uvedených způsobů do školy. Pokud Vám některé doporučení bude chybět, je možné je doložit dodatečně. Nejpozději ovšem 31. 8. 2021.

Všechny formuláře jsou k dispozici na recepci školy každý všední den od 7:00 do 12:00.

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž pro všechny. Více informací na plakátku. Autoři nejhezčích výtvorů dostanou odměnu.

Zveme Vás na stezku LES NA JAŘE.

Naučíte se poznávat rostliny v našem lužním lese. Přečtete si zajímavosti z ptačího světa. Zacvičíte si, budete plnit různé úkoly. Vyzkoušíte si poznávačku rostlin a ptáků. Začátek stezky je za fotbalovým hřištěm u kabin. Cesta vede nejdříve podél vody, pak se stočí do lesa. Na konci nezapomeňte na soutěž "NAKRESLI NEBO VYROB PTÁČKA". Bližší informace k soutěži se dozvíte brzy na webu školy.

Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školy.

Vážení rodiče,

ČSSZ připravila nový postup žádosti o ošetřovné a nový formulář žádosti. Na nové žádosti již není potřeba potvrzení školy a každá žádost při tisku generuje jedinečné číslo, které bude navázáno na žadatele a bude potřeba v případě, že žadatel bude žádat o ošetřovné i následující měsíce. Z tohoto důvodu již není možné tiskopisy předem vytisknout.

Pro více informací uvádíme níže odkazy na web ČSSZ a návod jak daný formulář vyplnit.

Pro případnou pomoc s tiskem nás neváhejte kontaktovat.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/aktualni-informace-pro-rodice-postup-pri-zadosti-o-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020

https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular

Zkoušky sboru

jsou až do odvolání zrušeny.

Změna otvírací doby pokladny

Pokladna bude nyní otevřena každé pondělí a středu od 9:00 do 12:00. Prosíme přednostně využijte možnost platby přes bankovní účet školy. Veškeré informace jak platit přes banku naleznete v žákovském listě.

Sběr papíru

Od 24. 9. 2020 opět začínáme sbírat starý papír (noviny, časopisy i karton). Sběrné místo opět v areálu bývalé firmy Vlk. Volejte předem na telefonní číslo 777 744 126.

Platby za pracovní sešity

PRACOVNÍ SEŠITY
TŘÍDACENA
II.466 Kč
III.645 Kč
IV.739 Kč
V.614 Kč
VI.497 Kč
VII.A536 Kč
VII.B536 Kč
VIII.679 Kč
IX.292 Kč

Částku za pracovní sešity je nutné uhradit do 30.10.
Žádáme zákonné zástupce, aby upřednostnili bezhotovostní styk:
- číslo účtu příjemce platby (naše škola): 35-7374610227
- kód banky příjemce platby (naše škola):       0100
- specifický symbol je na žákovském listu (číslo žáka)
- variabilní symbol je 1014
- do poznámky uveďte příjmení žáka

Děkujeme za spolupráci

Základní umělecká škola Litoměřice - dodatečný zápis

Klikněte na obrázek pro zvětšení.
Pro zvětšení klikněte na obrázky.

je spolufinancován Evropskou unií

Zvýšení kvality vzdělávání ve vybraných klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků ZŠ a MŠ Brozany n. O. na trhu práce, prostřednictvím vybudování odpovídající infrastruktury (odborné učebny) a jejího vybavení. Podpora inkluze (školní poradenské pracoviště + bezbariérovost).

ŠKOLNÍ ŘÁD - OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

VÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDUVÝŇATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) -  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

 

Vážení zákonní zástupci, 

obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, tedy i škol.
Toto nařízení EU bude platit od 25. května 2018. Nařízení platí v celém svém rozsahu v celé Evropské unii a je přímo použitelné.

V souvislosti s článkem 12 tohoto nařízení  informuje ředitelka školy nejen zaměstnance školy o ochraně osobních údajů, ale také zákonné zástupce a prostřednictvím třídních učitelů i žáky (děti) o této problematice. 

Přečtěte si, prosím, důkladně odkaz s názvem základní informace (poučení) o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce. Dne 23. května 2018 obdrží žáci (ZŠ) a děti (MŠ) od pedagogů  tzv. informovaný souhlas v papírové podobě, který s těmito informacemi úzce souvisí (k nahlédnutí níže).  Tento informovaný souhlas je nutné po důkladném přečtení vyplnit a vrátit v pátek 25. května zpět do školy. 

 

Děkuji. Mgr. David Šálek, ředitel školy

 

HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign