logotyp
Login

Aktuality MŠ

Zápis do MŠ pro rok 2021/2022

bude i v letošním roce probíhat bez přítomnosti dětí.

Uskuteční se v termínu od 3. do 14. května 2021.

V tomto termínu doručí zákonný zástupce žádost o přijetí (tj. přihlášku) jedním z těchto způsobů:

 1. do datové schránky školy: 6hxmby7

 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu brozanyms@seznam.cz

 3. poštou doporučeně na adresu školy Základní škola a Mateřská škola Brozany n/O, Školní 36, 411 81 Brozany n/O

 4. osobním podáním v kanceláři mateřské školy na adrese Ke Hřišti 379, Brozany nad Ohří – po předchozí domluvě na tel. 723 869 047

Je potřeba doručit:

 1. Žádost o přijetí – žádost je ke stažení na webových stránkách školy www.skola-brozany.cz v části Mateřská škola, Pro rodiče/Ke stažení.

 2. K žádosti je nutné doložit ještě rodný list dítěte – postačí odeslat jeho prostou kopii.

 3. Potvrzení lékaře o očkování - dle zákona je potřeba doložit splnění podmínky povinného očkování (tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání, tj. které k 31.8.2021 dovrší 5 let) – tiskopis je ke stažení rovněž na stránkách školy.

Na e-mailovou adresu, kterou uvedete v přihlášce, vám bude doručen e-mail, jímž potvrdíme přijetí přihlášky a přidělíme registrační číslo. Výsledky budou zveřejněny pod registračními čísly.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem na adrese brozanyms@seznam.cz nebo na tel. 723 869 047.

Informace o MŠ a virtuální prohlídku naší školky naleznete zde 


Provoz MŠ od 12.4.2021

KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ:

 • Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání.
 • Dětí, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí IZS (zdravotníci, policisté… - viz přiložený Manuál).

 

VSTUP DO MŠ:

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky infekčního onemocnění rozumíme:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty respirátorem FFP2.

Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY:

Informace o testování naleznete na této adrese: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. Testování není povinné, můžete ho odmítnout – v tom případě ale nemůže být dítě přítomno v MŠ. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně – pondělí, čtvrtek - před zahájením výuky realizovat testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou - zákonným zástupcem.

Pokud dítě nebude přítomno v MŠ v den testování (např. v pondělí), bude otestováno následně první den svého příchodu do MŠ (např. v úterý). V tom případě bude tedy pro všechny jednodušší, pokud bude docházka pravidelná celotýdenní.

K dispozici budeme mít tzv. LEPU testy, podrobné informace, návod a instruktážní video naleznete na adrese https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Testování bude probíhat vždy ráno před vstupem do tříd, v prostoru 1.třídy. Rodič a dítě se nebudou přezouvat, po vstupu si umyjí a vydesinfikují ruce. Rodiče musí mít ústa zakrytá respirátorem třídy FFP2. Ve třídě budou připravena místa s dostatečnými rozestupy. Samoodběr provede rodič s dítětem sám, zaměstnanci MŠ budou asistovat a poskytovat rady. Po samotném odběru se rodič s dítětem odebere ven a bude čekat na výsledek testu. Pokud bude výsledek testu negativní, dítě může pokračovat do své třídy.

Pokud bude výsledek testu pozitivní, dítě musí okamžitě opustit školu. Nastává složitější situace – podrobnosti viz Manuál testování

Protože bude na výsledky testu zákonný zástupce s dítětem čekat 15 minut, prosíme o včasný příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ protáhnout.

 

KDO NEMUSÍ BÝT TESTOVÁN:

- děti, které prodělaly onemocnění COVID-19, absolvovaly izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se dítě účastní testování dle harmonogramu školy.

- děti, které doloží negativní výsledek RT_PCR testu nebo POC antigenního testu provedeného na odběrovém místě a tento výsledek není starší 48 hodin.

 

ORGANIZACE TŘÍD:

Děti mohou být vzdělávány v max. 15-členných skupinách, tyto skupiny se nesmí míchat. V našem případě tedy musíme 3.třídu rozdělit do dvou skupin podle abecedy. Jedna skupina bude vzdělávána v přízemní 2.třídě, druhá ve 3.třídě v patře. Seznamy dětí naleznete na dveřích MŠ.

 

Naší odpovědností je zajistit vzdělávání dětí v souladu s platnou legislativou a dodržovat aktuálně platná opatření.

Pokud máte k provozu jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Věříme, že to společně zvládneme ku prospěchu dětí. My už se na děti moc těšíme.

 


Zápis do 1.třídy ZŠ

Informace o zápisu do 1. třídy základní školy v Brozanech n/O
a o odkladu školní docházky
naleznete na těchto webových stránkách v části Základní škola/Aktuality -odkaz zde
Nezapomeňte, že i v případě odkladu školní docházky musí dítě k zápisu - podáváte žádost o odklad školní docházky spolu s dalšími dokumenty.

Zápis do MŠ pro rok 2021/2022

se uskuteční v květnu podle aktuální epidemické situaci. Informace budou upřesněny na těchto stránkách a na vývěsce u školy.

Zájemci o mateřskou školu budou určitě potřebovat:
 • vyplněnou žádost o přijetí - je ke stažení v části Pro rodiče/Ke stažení
 • kopii rodného listu dítěte
 • potvrzení lékaře o splnění povinného očkování - tiskopis je rovněž ke stažení v části Pro rodiče/Ke stažení, tato povinnost se netýká dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné ( k 31.8.2021 dovrší 5 let)
V případě dotazů nás kontaktujte e-mailem nebo na tel. 723 869 047

Virtuální prohlídka naší mateřské školy

je nově k dispozici na těchto stránkách ve formě PDF souboru zde nebo ve formě videa v části Videotéka zde

Provoz MŠ v letních měsících

bude přerušen od 1. 7. do 31. 7. 2021.
Úplata za měsíc červenec tedy nebude účtována, za srpen bude opět 300,- Kč.

Žádost o ošetřovné

Protože byla školka uzavřena z důvodu mimořádných opatření, mohou zaměstnaní rodiče žádat o ošetřovné.

Informace ČSSZ k ošetřovnému naleznete zde

Pro dávky ošetřovného jsou připraveny nové formuláře. Ve formuláři už nepotřebujete od školy potvrzení o uzavření, sami vyplníte prohlášení o uzavření školy.

Informace o formuláři k OČR naleznete zde

Roušky

Pozor! S platností od 10. 9. je podle nařízení vlády povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách. 
Pro děti a pracovníky mateřské školy tato povinnost neplatí.

Provoz mateřské školy od 1.9.2020

se řídí manuálem vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zdravotnictví dne 17.8.2020
a pokyny příslušné krajské hygienické stanice.

Pravidla provozu najdete zde.

Upozornění: Od 1. 9. 2020 dochází ke změně v odhlašování stravy.

Nepřítomnost dítěte je nutné nejen nahlásit v MŠ, ale také   odhlásit stravu ve školní jídelně

a to   nejpozději předchozího dne do 14.00 hodin.

Pokud dítě onemocní, 1.den nemoci si stravu můžete vyzvednout ve školní jídelně.

Odhlásit stravu  můžete prostřednictvím

 • sms na číslo školní jídelny 731 495 211

 • e-mailem na adrese brozanysj@seznam.cz

 • na webových stránkách školy v části Školní jídelna, formulář Odhlašování obědů


Výše měsíční úplaty pro školní rok 2020/2021

za předškolní vzdělávání byla stanovena opět na částku 300,- Kč.
Pro prázdninové měsíce bude výše úplaty stanovena podle aktuálního uzavření MŠ.
Platba za předškolní vzdělávání se netýká dětí s povinnou předškolní docházkou (předškoláků) a dětí s odkladem školní docházky.
HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Mateřská škola

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign