logotyp
Login

4.

Školní rok 2023/2024

Třídní učitelka Mgr. Jana Harazímová
Pozor!!!
29. 9. 2023 vyhlásil ředitel školy ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Školní družina má ředitelské volno také.

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pondělí

Čj

M

Vl

Aj

 

Sz

Úterý

Čj

M

Přv

Inf

Hv

 

 

Středa

Čj

M

Čt

Aj

Vv

Vv

 

Čtvrtek

Čj

M

Aj

Přv

Vl

 

 

Pátek

Čj

M

Čt

Tv

Tv

 

 
Co jsme dělali 21. 9. 2023
Čj
- opakovali jsme slova nadřazená, podřazená, souznačná, slova opačného významu, synonyma
- seznámili jsme se se slovy jednoznačnými a mnohoznačnými
- hledali jsme na tabuli slova mnohoznačná a přidávali jsme k nim další obrázky např. oko - oko v polévce, volské oko, oko na punčoše....
- PS 7/ 1, 2
M
- opakujeme malou násobilku
- na tabuli jsme doplnili tabulku
- uč. zelená větší - str. 10/ 3 společně, 2 - samostatně - výsledky jsme si kontrolovali sami na tabuli
- PS 4/ 2, 3
Aj
- kontrolovali jsme si úkoly
- pracovali jsme ve funparku str. 14 - poslechli jsme si rozhovor, četli jsme ho
- nacvičovali jsme ve dvojicích scénku - seznámení v Aj
- funpark 15/ 2, 4
Přv
- zápisovali jsme si do sešitu zápis o dělení přírody
- opakovali jsme, co patří do živé a neživé přírody
- povídali jsme si o vodě a jejím koloběhu a skupenství
Příští testík - Dělení přírody
Vl
- opakovali jsme rozdělelní moci v ČR
- zapsali jsme si zápis do sešitu
- opakovali jsme pojmy vláda, parlament, senát, poslenecká sněmovna, zákovy, Ústava, soudy, premiér, ministři, prezident
- seznámili jsme se se státními symboly uč. str. 6
Domácí úkoly:
PS 7/ 4 - pojmenuj obrázky, vyber si jeden obrázek a napiš 2 věty se slovy mnohoznačnými např.
list - V lese jsem uviděl krásně zbarvený list. Paní učitelka nám rozdalal list papíru na hru. 
Básnička str. 5 do 4. 10.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 20. 9. 2023
Čj
- PS 9/ 2 - doplnili a odůvodnili jsme pravopis y - i po obojených souhláskách
- rozhodli jsme, co do řady nepatří
- pojmenovali jsme slova souřadná slovem nadřazeným
- na tabuli jsme doplňovali obrázky slov opačného významu
- říkali jsme opaky
- hledali jsme slova souznačná - mnoho slov má stejný nebo podobný význam - opět jsme dávali kartičky k obrázku
- PS 8/ 2, 3 - samostatně
M
- dnes jsme počítali na chromboocích příklady
- rozdělili jsme se do skupin a střídali jsme se, sledovali jsme, jak počítání zvládají naši spolužáci
- násobilka nám stále moc nejde
Čt
- poslechli jsme si 2x písničku Na vzduchu
- četli jsme str. 5 - 7, Velký rozdíl mezi 3. a 4. třídou (2x)
- o příběhu jsme si povídali
- zazpívali jsme si
Aj
- navzájem jsme si dávali pokyny a zopakovali jsme si slovíčka
- poslechli jsme si příběh na str. 12, pak jsme ho přečetli
- pracovali jsme ve funparku 13/ 2, 3
- hráli jsme hru a učili jsme se tak otázku Are you...? 
- dostali jsme za úkol do velkého sešitu nakreslit svoji rodinu - maminku, tatínka, babičku, dědečka, strýčka a tetičku a následněš je popsat - mum, dad, grandma, grandpa, uncle, aunt - kdo to ve škole nestihl, musí dodělat doma
Vv
- kreslili jsme suchým pastelem
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 19. 9. 2023
Čj
- psali jsme diktát
- barevně jsme zakroužkovali slova na tabuli - slova nadřazená a slova podřazená
- hledali jsme slova podřazená, ke kterým slovům nadřazeným patří - paní učitelka rozhodila po třídě kartičky, my jsme je sbírali a hledali správné slovo nadřazené
- PS 9/ 1
- uklidili jsme si diktáty do tašek - zítra podpis rodičů

- procvičovali jsme násobilku ve skupinách s kartami
- jedna skupina měla násobilku 2 a 3, druhá skupina 4 a 5, třetí skupina 6 a 7 a rychlíci 8 a 9
- na stanovištích jsme se střídali a počítali jsme příklady na násobení a dělení z karet
Přv
- psali jsme testík
- nejdříve jsme si všechno zopakovali, paní učitelka se nás před testem ptala a občas tam zamíchala i testíkovou otázku
- povídali jsme si o živé a neživé přírodě
- četli jsme v učebnici str. 3
- pracovali jsme v PS 2/ 1, 2 - samostatně na známky
Hv
- učili jsme se písničku K Budějicům cesta
Domácí úkoly:
Podpis diktátu
Naučit básničku str. 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 18. 9. 2023
Čj
- povídali jsme si o víkendu
- zapsali jsme si do sešitu zápis o významu slov
- vysvětlili jsme si jednotlivé pojmy
M
- opakovali jsme násobky
- skládali jsme domino
- hráli jsme násobilkové bingo
Vl
- opakovali jsme všechno, co už umíme
- povídali jsme si o demokracii a demokratickém státě
- seznámili jsme se s rozvržením moci v ČR
- v PS jsme doplnili křížovku 3/ 1 a vybarvili tabulku 3/ 3
Domácí úkoly:
Básnička str. 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 15. 9. 2023
Čj
- procvičili jsme si cvičení na tabuli
- samostatně jsme cvičení přepsali a doplnili velká a malá písmena a párové souhlásky
- PS - 4/ 10 a 4/ 9 - samostatně - pracovali jsme pečlivě a správně
Mg
- měřili jsme úsečky s přesností na milimetry
- vždycky jsme si říkali, kolik mm jsme naměřili a většinou jsme se shodli
- PS - oranž.  10/ 2, 3, 11/ 1 a 19/ 1 - úsečka AB
Čt
- četli jsme báseň na str. 5
- poslechli jsme si písničku od autora básně - byla stejná jako báseň
- naučili jsme se ji zpívat
- hledali jsme sloky, verše a rýmy
- četli jsme báseň po slokách, po verších
- vybrali jsme si sloku, která se nám líbí, přepsali jsme ji do sešitu čtení a nakreslili jsme obrázek
Domácí úkol:
Naučit báseň Na vzduchu str. 5 do 29. 9. 2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 14. 9. 2023
Čj
- vymýšleli jsme slova od různých písmen
- připomněli jsme si párové souhlásky
- uč. 7/ 10 - odůvodňovali jsme pravopis
- PS 4/ 7 - doplňovali jsme samostatně a opravovali jsme si chyby
M
- dnes jsme se neučili matematiku, ale řešili jsme chování ve třídě a ve whatsappové skupině
- potom jsme si povídali
Přv
- nalepili jsme si výpisky a kreslili jsme k nim obrázky
- připomněli jsme si podmínky pro život
Vl
- psali jsme testík
- četli jsme si v učebnici o obyvatelstvu
- jednotlivé odstavce jsme si vysvětlili
- seznámili jsme se s výrazy: spisovná čeština, nářečí, národnostní menšina, 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 13. 9. 2023
Čj
- hráli jsme hru Na výlet si vezmu....
- hráli jsme hru na asociace
- doplnili jsme na tabuli pravopisné cvičení na obecná a vlastní jména
- hledali jsme v atlase vlastní jména řek, rybníků, nádrží, pohoří a hor, měst, hradů a zámků
- samostatně jsme do Čj Š psali 3 názvy měst, řek a zámků nebo hradů - hledali jsme v atlase
Domácí úkol:
Čj - PS 3/ 5 - doplnit vlastní jména
M
- počítali jsme na tabuli
- M - PS 2/ 4, 5; 3/ 3 a někdo zvládl i pyramidy str. 4/ 2
- všichni pracovali velmi pěkně 
Čt
- hráli jsme hru, kterou nás naučil spolužák Ondra - na vraha a policajta
- hráli jsme hru městečko Palermo, kterou nás naučil druhý spolužák Ondra
- četli jsme v čítance básničku na str. 4/ Báseň o nule
- s básničkou jsme si pohráli a skoro jsme se ji naučili zpaměti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 12. 9. 2023
Čj
- hráli jsme tichou poštu - psaním na záda (protože jsme zlobili, hru jsme předčasně ukončili)
- odůvodňovali jsme článek v učebnici a plnili jsme úkoly k článku
- hráli jsme pohybovou hru Y - I (opět jsme zlobili, hru jsme předčasně ukončili)
- doplnili jsme v PS str. 2/ skládej ze slabik 
- PS 3/ 1 - jak se mluví v .....
M
- pracovali jsme ve skupinách PS 2/ 3 - společně jsme řešili problémovou úlohu
- počítali jsme zpaměti příklady, které nám paní učitelka ukazovala na prstech

- bez pomoci to zvládla pouze 1 skupina
- počítali jsme v PS 2/ 1, 2, 4
Přv
- opakovali jsme znaky živých organizmů a podmínky pro život
- nalepili jsme si zápisky do sešitu Přv
- povídali jsme si o podmínkách v různých částech Země
- uč. 8, 9, 10 - přečetli jsme si o jednotlivých prostředích a ukázali jsme si zástupce živočichů a rostlin
Inf
- seznámili jsme se s pravidly počítačové učebny
- byli jsme poučeni o chování v počítačové učebně

- učili jsme se přihlásit do počítače
Hv
- rozezpívali jsme se
- každý zazpíval sám písničku
- opakovali jsme písně ze 3. ročníku
- učili jsme se píseň Znám já jeden krásný zámek
- vytleskávali jsme rytmus
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 11. 9. 2023
Čj
- povídali jsme si o víkendu
- doplnili jsme na tabuli pravopisné cvičení na tvrdé a měkké souhlásky
- v PS jsme vyplnili zábavné cvičení - str. 3/ cv. 6 - rébusy

- počítali jsme tabulku na tabuli na sčítání a odčítání v oboru do 1000
- M - PS 1/ 2, 3, 4, 5 - počítali jsme samostatně, za každé cvičení jsme dostali známku a na konci strany dostaneme průměrnou známku, která bude napsaná v online ŽK
Vl
- opakovali jsme vše, co jsme si říkali minulou hodinu
- pracovali jsme s atlasem
- hledali jsme státy EU
- zapsali jsme si zápis do sešitu, nalepili jsme si sousední státy
- hledali jsme na mapě přirozené a umělé hranice států
- všechno, co máme zapsané v sešitě už umíme
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 8. 9. 2023
Čj
- hráli jsme tichou poštu
- zapisovali jsme osoby, zvířata a věci, slovesa a citoslovce na tabuli
- pracovali jsme s textem v učebnici, str. 4/ cv. 1
- vybrali jsme si sloku básně, která se nám líbila, přepsali jsme ji do ČjŠ a nakreslili jsme obrázek
- celou hodinu jsme moc hezky pracovali, ve třídě byl klid na práci, a proto se nám všechno dařilo
Mg
- ke geometrickým značkám jsme hledali narýsované geometrické pojmy: bod, úsečka, přímka, polopřímka, rovnoběžky....
- rýsovali jsme v oranž. sešitě str. 9/ 1, 2, 3 a 10/ 1
- přišel k nám do třídy pan učitel Lepšík a nastavil nám lavice podle výšky
Čt
- četli jsme báseň Září
- s básní jsme si pohráli, až jsme se jí skoro naučili zpaměti
- psali jsme si vzkazy na záda
- hráli jsme tichou poštu se psaním na záda
- vysvětlili jsme si, co jsou pranostiky a některé jsme si přečetli
Tv
- měli jsme tělocvik s panem učitelem Drncem
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 7. 9. 2023
Čj
- nadepsali jsme si pracovní sešity
- pracovali jsme na tabuli - druhy vět, slova, hlásky
- opakovali jsme hláskovou stavbu slova
- dělili jsme slova na slabiky
- PS 2/ 1a
PS obalit a přinést do školy.
M
- řešili jsme vztahy ve třídě (vulgární nadávky, fackování, ječení, prdění, urážení apod.)
- počítali jsme na tabuli příklady v oboru do 1000
- rozdali jsme si PS
- PS 1/ 1
PS obalit a přinést do školy.

- povídali jsme si, které přírodní krásy jsme navštívili
- zopakovali jsme si podmínky pro život
- rozdali jsme si PS 
PS obalit a přinést do školy.
Vl
- řekli jsme si, co se budeme ve vlastivědě učit
- hledali jsme na mapě hranice umělé a přirozené
- povídali jsme si o historických zemích Koruny české
- ukázali jsme si znak Čech, Moravy a Slezska
- na mapě jsme hledali města, která jsme navštívili o prázdninách
- hledasli jsme na mapě sousední státy ČR
- rozdali jsme si PS
- PS 2/ 1, 2, 3, 4
PS obalit a přinést do školy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co budeme dělat 6. 9. 2023
- dokončíme poučení o ŠŘ, BOZŽ a PO
- nadepíšeme sešity a roztřídíme je
- budeme mít Aj s paní učitelkou Krunclovou
- budeme mít Vv s paní učitelkou Daniškovou
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co budeme dělat 5. 9. 2023?

- rozdáme si ŽL a zapíšeme si rozvrh hodin (prosím o podpis ŽL rodiči)
- poučíme se o školním řádu, BOZŽ a PO
- budeme si rozdávat učebnice, podepisovat je (vezmeme si je domů - obalené přinést do školy)
- budeme podepisovat sešity a vybarvovat je
- výuka bude do 11:25 hodin, ve středu už platí rozvrh hodin
Zítra už budeme potřebovat přezůvky, aktovku, penál a pastelky, svačinu a pití.
Noste sešity a čtvrtky v podepsané igelitové tašce - prosím do konce týdne. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kdo vás bude učit:
Mgr. Jana Harazímová - Čj, M, Přv, Vl, Hv
Mgr. Radka Krunclová - Aj
Mgr. Drahoslava Kolářová - Pč
Mgr. Martina Danišková - Vv
Bc. Tomáš Drnec - Tv, Inf


Pomůcky do školy:

1. Sešity, obaly na sešity průhledné (opět vše do podepsané igelitové tašky, sešity nenadepisujte)


Čj

1x 523

Čt

1x 540 + podložka A5

Aj

1x 420

M

1x 523

Vl

1x 420 + podložka A4

Přv

1x 420 + podložka A4

notýsek

2x 624


 Cena pracovních sešitů činí 772,- Kč.
(Plaťte, prosím, převodem z účtu a platbu zapište do ŽL - Platby).
Děkuji JH


2. Pomůcky na Vv

- vše jako v minulém školním roce (plastový box, vodovky, tempery, štětce, kelímek na vodu, černá fixa, pastelky, hadřík, podložka, suchý pastel, voskovky...)
- 20x malá čtvrtka, 10x velká čtvrtka (nekupujte, prosím, náčrtníky - propíjí se)

3. Pomůcky na Pč
- nůžky, lepidlo Kores,  Herkules (malé balení), 2x barevné papíry, špejle

4. Pomůcky na Tv
- sportovní obuv do haly (světlá podrážka) i ven, sportovní oblečení 

5. Další pomůcky
- penál (pastelky, tužky, guma, ořezávátko, pero bombičkové nebo tornádo - nekupujte gumovací pera, prosím)
- přezůvky v látkovém pytlíku
- 2 pravítka - pravoúhlý trojúhelník s ryskou, 30cm pravítko, kvalitní kružítko (nemusíte kupovat hned, budeme kružítko používat až v prosinci)

HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign