logotyp
Login

3.

Školní rok 2022/2023

Třídní učitelka Mgr. Jana Harazímová

Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

7.

Po

Čj

Aj

M

Prv

Sz

Út

Čj

Aj

M

Čt

Hv

 

St

Čj

M

Prv

Aj

Vv

 

Čt

Čj

M

Čt

Tv

Tv

 

Čj

Mg

Čt

Prv

 

 


 


Prosím rodiče, aby dohlédli na přípravu pomůcek do školy.
Děti nosí věci, které ten den nepotřebují a naopak nemají pomůcky na hodiny, které jsou v rozvrhu.
Někteří žáci nemají ořezané pastelky a tužky, chybí pero a guma, podložky v sešitech, obaly na knihách....
Dokupte, prosím, dětem barevné papíry a lepidla. Dochází jim. Děkuji JH

Možnost doučování z Aj
- čtvrtek a pátek od 7:00 do 7:40 hodin

V červnu již doučování nebude.

Co jsme dělali 2. 6. 2023
Čt
- místo Čj jsme měli čtení, protože hrozilo vyrušení v hodině kvůli focení
- četli jsme Modroočka str. 40 - 45
- fotili jsme se
Čj
- dočetli jsme příběh
- opakovali jsme mluvnické kategorie sloves (neuměli jsme to)
- na tabuli jsme zapsali ke slovesu ukazovací zájmeno a určili jsme osobu a číslo
- PS - 32/ 1 - samostatně jsme vyhledávali slovesa (úkol bez chyby zvládly 4 děti)
Mg
- nejdříve jsme psali fólii
- zopakovali jsme si rýsování úsečky a její měření
- opakovali jsme převody jednotek délky
- rýsovali jsme libovolné úsečky a potom jsme je měřili s přesností na milimetry
- k úsečkám jsme zapisovali |AB| = 55 mm (čteme - délka úsečky AB je 55 mm)
Prv
- opakovali jsme, co víme o obojživelnících
- nalepili jsme si zápisky o obojživelnících
- PS 56/ 1, 4
- vystřihli jsme vývoj žáby a nalepili jsme si obrázky do sešitu Prv
- povídali jsme si o plazech
- spočítali jsme kamínky, dnes vyhrál Havraspár
Domácí úkoly:
Máme si opakovat slovní druhy ohebné od podstatných jmen  po slovesa.
- budeme je v pondělí určovat na známky
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 1. 6. 2023

Čj
- paní učitelka nám popřála ke Dni dětí a rozdala nám bonbóny
- zazpívali jsme si
- pracovali jsme v PS 9/ 4
- určovali jsme osobu pomocí ukazovacího zájmena já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona
- rozhodovali jsme, zda je sloveso v jednotném nebo v množném čísle
- zapsali jsme si do sešitu Čj Š:    1. června
číslo jednotné               číslo množné
1. os. já píšu                 1. os. my píšeme
2. os. ty píšeš               2. os. vy píšete
3. os. on píše                3. os. oni píšou
          ona píše                      ony píšou
          ono píše                      ona píšou
M
- hned jsme se pustili do počítání
- pracovali jsme v PS - modrá 60/ 2, 3, 4, 6
- mohli jsme si radit, paní učitelka nám pomohla. když jsme nevěděli, jak číslo rozložit
- počítání nás bavilo
Čt
- povídali jsme si, protože jsme měli svátek
- zazpívali jsme si
Tv
- skákali jsme do dálky
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 31. 5. 2023
Čj
- vyprávěli jsme si zážitky z výletu
- opakovali jsme slovesa - pracovali jsme v PS 9/ 1, 2, 3 a získali jsme perly
M
- psali jsme fólii
- počítali jsme M - zelená27/ 18
- dělili jsme mimo obor násobilek - rozklad dělence např. 75 : 5 = (50: 5) + (25 : 5) = 10 + 5 = 15
- počítali jsme příklady na dělení na tabuli
Prv
- odpovídali jsme o perličky na otázky o rybách
- PS - 54/ 1, 2, 3 s pomocí učebnice str. 63
- povídali jsme si o obojživelnících - paní učitelka nám napíše výpisky
Aj
- opakovali jsme části těla
- doplňovali jsme správně písmena do slov 71/ 5
- doplnili jsme zkrácený tvar slovesa have got ve 3. osobě v kladu a záporu - 71/ 3
- hráli jsme bingo na procvičení částí těla
Vv
- dokončovali jsme práce z minulé hodiny
- domlouvali jsme si termíny spaní ve škole a besídky
- zpívali jsme všechny písničky, které jsme se naučili ve III. třídě
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 30. 5. 2023
Jeli jsme na výlet do centra řemesel Botanicus. Výlet se nám vydařil a máme mnoho zážitků.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 29. 5. 2023
Navštívili jsme minifarmu spolku Green horse a zábavnou formou jsme plnili úkoly, které se týkaly domácích zvířat. Viděli jsme králíky, osla, kozy, morče, slepice, kočky....
M
- opakovali jsme dělení se zbytkem
Prv
- šli jsme k pomníčku zapálit svíčky za popravené spoluobčany v roce 1942 a připomněli jsme si období Heydrichiády

- hráli jsme šibenici
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 26. 5. 2023
Čj
- povídali jsme si o školce
- zazpívali jsme si o krokodýlovi
- seznámili jsme se se slovesy
- předváděli jsme činnosti a děti hádaly, kdo co dělá
- paní učitelka se ptala: Co dělá pes? Co dělá maminka? Co dělá jablíčko?.... odpovídali jsme slovesem
- hráli jsme si na blázinec - každý musel něco dělat a ve třídě to vypadalo jako v blázinci
- zapsali jsme si zápis do Čj Š
Slovesa
- jsou slova, která říkají, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje
- určujeme osobu, číslo a čas
- časují se
Mg
- nejdříve paní učitelka zkoušela ústně z malé násobilky
- vysvětlili jsme si měření v milimetrech
- rysovali jsme úsečky a potom jsme je měřili s přesností na milimetry
Čt
- četli jsme Modroočka str. 34 - 36
- psali jsme do písanky str. 22
- počítali jsme perly
Prv
- mohli jsme si 5 minut ještě zopakovat učivo na test
- psali jsme jednoduchý testík - všichni měli jedničku
- povídali jsme si o rybách
- zapsali jsme si zápis do sešitu Prv
2. Obratlovci
- mají páteř a obratle
a) ryby
- žijí ve vodě - sladkovodní
                      - mořské
- podle potravy - dravé
                         - nedravé
- ploutve, šupiny, žábry
- rozmnožují se jikrami
Domácí úkoly:
Modroočko str. 37 - 39 číst
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 25. 5. 2023
Čj
- chvilku jsme si povídali o záškoláctví a nechození do školy
- opakovali jsme číslovky
- pracovali jsme v PS 8/ 2
- hráli jsme o perličky s kartičkami y- i
M
- počítali jsme fólii
- doplňovali jsme v zelené učebnici cvičení, která chceme
- M - PS modrá 59/ 4, 5 - dokončili jsme cvičení ze včerejší hodiny
- M - PS 56/ 2, 6 samostatně
- počítali jsme příklady na malou násobilku
Čt
- četli jsme Modroočka, jak chytal ptáčky
- odpovídali jsme na otázky za perlu
- přepisovali jsme básničku písance str. 21 a doplnili ovoce do vět
- mohli jsme si vybrat příběh U maminky Zelenoočky nebo Chytat ptáčky zakázáno a nakreslit obrázek do sešitu čtení
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 24. 5. 2023
Čj
- paní učitelka nám rozdala nové lístečky na výlet - Souhlas zákonného zastupce žáka
- paní učitelka zkontrolovala podepsané diktáty (opět se našli jedinci, kteří podpis neměli)
- opakovali jsme, co jsou podstatná jména, přídavná jména, zájmena a číslovky
- soutěžili jsme o perly ve skupinách - museli jsme vyluštit slova s číslovkou např. me2d, 100nožky, k8ický....
- hledali jsme ve větách ukryté číslovky - dnes jsme získali hooooodně moc perel
- pracovali jsme v PS 8/ 1, 3, 4
M
- psali jsme fólii na dělení se zbytkem
- počítali jsme v zelené, co jsme chtěli
- počítali jsme pamětně v zelené 26/ 12 - ústně, zapisovali jsme výsledky
- PS 59/ 3, 4, 5
Prv
- nalepili jsme si do sešitu výpisky
- povídali jsme si o bezobratlých živočiších
- ukázali jsme si složené oko mouchy a pavouka
- zapsali jsme si zápis do sešitu Prv:

Dělení živočichů
 
1. Bezobratlí 
 - nemají obratle ani jiné kosti
- velmi početná skupina
- nejpočetnější skupinou je hmyz
Stavba těla
 1. Hlava- tykadla, oči, ústní ústrojí
 2. Hruď- 3 páry končetin, většinou 2 páry křídel
 3. Zadeček – někteří tady mají žihadlo nebo kladélko

Vv
- dokončovali jsme práci z minulé hodiny
- malovali jsme slunce s barevnými paprsky
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 23. 5. 2023
Čj
- paní učitelka vybírala peníze na výlet (400,- Kč) a focení (50,- Kč)
- procvičili jsme si diktát s kartičkami
- paní učitelka říkala slova a my jsme říkali, jaké i - y napíšeme
- psali jsme diktát
- pracovali jsme v učebnici str. 60/ cv. 1, 2
- říkali jsme si rozdíly ve psaní číslovek jedna (1) a první (1.)
Aj
- kreslili jsme a popisovali maminku nebo tatínka
- prezentovali jsme před třídou náš popis rodičů
- procvičovali jsme všechna slovíčka na téma Body - tělo (psaní a výslovnost)
M
- psali jsme na fólii
- počítali jsme v zelené matematice, co jsme si vybrali
- psali jsme do MŠ příklady z tabule
- střídali jsme se u tabule a museli jsme vysvětlit, jak příklad spočítáme
Čt
- dopočítali jsme několik příkladů na tabuli
- četli jsme Modroočka

- psali jsme do písanky str. 20
Hv
- rozezpívali jsme se
- paní učitelka nám dávala rytmické hádanky
- zopakovali jsme si píseň Krokodýl
- natrénovali jsme tleskání, hru na triangl, dřívka, bubny a drhlo
- zpívali jsme písničku s doprovodem klavíru a flétny, klavíru a kytary, kytary a nástrojů...
Domácí úkoly:
Podpis diktátu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 22. 5. 2023
Čj
- dostali jsme přihlášku na výlet (pozor, v termínu je chyba - jedná se o 30. 5. a ne 30. 6.)
- povídali jsme si zážitky z víkendu
- psali jsme poznávání slovních druhů - přídavná jména, zájmena
- zapsali jsme si zápis do Čj Š:                           22. května
Číslovky
- vyjadřují počet, pořadí nebo kolikrát se něco vyskytuje
- odpovídají na otázky: Kolik? Kolikátý? Kolikrát?
Aj
- zahráli jsme si Simona
- kontrolovali jsme domácí úkol
- poslouchali jsme scénku v učebnici a potom jsme si ji zahráli
- nakreslili jsme si do sešitu maminku a popsali jsme, co má a co nemá
M
- psali jsme fólii na dělení se zbytkem
- připomněli jsme si násobení a dělení násobky desíti
- počítali jsme v M - modrá PS 59/ 1, 2, 3; někdo 56/ 2 - rychlíci
- ukázali jsme si rozklad příkladu na násobení:
16 . 5 = (10 . 5) + (6 . 5) = 50 + 30 = 80
- několik příkladů jsme počítali pamětně
Domácí úkol: M - zelená 20/ 10 - sloupečky 2, 6, 3, 8, 4
Prv
- psali jsme testík na poznávání rostlin
- připomněli jsme si znaky života rostlin a živočichů
- PS 51/ 1 - doplňovačka s pomocí učebnice

- vytvářeli jsme kočku z papíru
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 19. 5. 2023
Čj
- Fanda nám povídal zážitky
- zkontrolovali jsme domácí úkol - 3 žáci ho neměli :-(
- opakovali jsme zájmena
- PS 7/ 3 - rozhodovali jsme, zda psát mi nebo my
- psali jsme do sešitu Čj Š slova, které nám paní učitelka řekla, rozdělovali jsme je do tabulky - přídavná jména, zájmena
M
- psali jsme na fólii
- počítali jsme příklady na dělení s rozkladem
- převáděli jsme z centimetrů na milimetry
Prv
- nejdříve jsme si zopakovali všechno, co víme o zelenině a polních plodinách
- psali jsme testík
- uč. 60/ povídali jsme si o společných znacích živočichů - dýchání, přijímání vody a potravy
Čt
- psali jsme v písance str. 19
- kreslili jsme do sešitu čtení - mohli jsme si vybrat přečtenou kapitolu a k ní nakreslit obrázek
Domácí úkoly:
Aj - 69/ 5 podle obrázku dopiš větu
Prv - učit se na testík - rostliny okrasné, pokojové, léčivé, jedovaté, chráněné
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 18. 5. 2023
Čj 
- nejdřžíve jsme si povídali o snech
- na tabuli jsme doplňovali chybějící zájmena ve slovním spojení
- pracovali jsme v PS 7/ 4
M
- psali jsme na fólii
- počítali jsme v zelené učebnici  na str. 16/47, 17/ 56 -  dopisovali jsme příklady, které jsme nestihli
- M - PS 58/ 2, 3
- do MŠ jsme si zapsali rozklad při dělení např. 240 : 3 = (24: 3) . 10 = 8 . 10 = 80
Čt
- někteří dokončili obrázek ze včerejška
- paní učitelka nám rozdala nabídky knih z Albatrosu a Fragmentu

- paní učitelka četla nám vtipy
- četli jsme Modroočka str. 21 - 24
- psali jsme do písanky str. 18
Tv
- běhali jsme na hřišti
Domácí úkol:
Čj - PS 6/ 4
Aj - 69/ 5 podle obrázku dopiš větu
Prv - učit se na testík - zelenina, rostliny
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 17. 5. 2023
Čj
- opakovali jsme vyjmenovaná slova
- hráli jsme o perly s kartičkami y - i
- PS 6/ 5
- na tabuli jsme vyhledávali přídavná jména, podstatná jména  a zbyla nám zájmena
- zapsali jsme si zápis do Čj Š o zájmenech (viz uč. 59/ šnek + modrý rámeček)
- PS 7/ 2
M
- psali jsme na fólii
- počítali jsme v zelené 17/ 56 a někdo i 16/ 47
- PS 57/ 1, 2
- zelená knížka - počítali jsme ústně s rozkladem 19/ 4
Prv
- opakovali jsme, co víme o kořenu, stonku, listu, květu, plodu a za správné odpovědi jsme dostali perlu
- ukazovali jsme si okrasné rostliny - určovali jejich názvy
- povídali jsme si o pokojových rostlinách 
- PS 50/ 1, 2, 3
Aj
- psali jsme věty o kamarádovi na známky (např. Natalie has got long hair. She has got blue eyes. She has got a dog....)
- nalepili jsme si do sešitu zápor He/ She/ It has not got... a napsali jsme ke každému 1 větu
- poslouchali jsme scénku ve funparku
Vv
- tiskli jsme ruličkou od toaletního papíru tulipány
- moc se nám práce povedla 
Domácí úkoly:
Aj - 69/ 5 podle obrázku dopiš větu
Prv - učit se na testík - zelenina, rostliny
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 16. 5. 2023
Čj
- procvičili jsme si diktát uč. 95/ 3
- psali jsme diktát
- na tabuli jsme doplňovali přídavná jména - jaký je pes, nerost.....
- PS - samostatně 6/ 2
Aj
- hráli jsme Simona - procvičovali jsme části těla
- vypracovali jsme 66/ 3 - lepili jsme obrázky, 67/ 4, 6
M
- psali jsme na fólii dělení se zbytkem
- počítali jsme v PS 54/ 6
- počítali jsme do MŠ příklady na násobení násobků deseti s rozkladem
např. 40 . 8 = (4 . 8) . 10 = 32 . 10 = 320
Čt
- četli jsme kocourka Modroočka 
- plnili jsme úkoly o perly, zda rozumíme tomu, co čteme
Hv
- rozezpívali jsme se 
- zopakovali jsme písničku Pilky
- paní učitelka zkoušela z písničky
- učili jsme se novou píseň o krokodýlovi, který se nechtěl mýt
Domácí úkoly:
M - PS 58/ 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 15. 5. 2023
Čj
- povídali jsme si zážitky z víkendu
Aj
- rozdali jsme si kartičky s částmi těla a popsali jsme si je
- vypracovali jsme 65/ 5
- zpívali jsme písničku One little finger a head, shoulders...
- zapsali jsme si slovíčka:
arm - paže
chin - brada
foot - chodidlo
hand - ruka
leg - noha
fingers - prsty na nohou
- vypracovali jsme 66/ 1
M
- psali jsme fólie na dělení se zbytkem
- počítali jsme v PS - 54/ 2, 4; někdo vypočítal i cv. 1
- ukázali jsme si násobení násobků 10, procvičovali jsme hru s nulami 
- M - 19/ 1 - ústně
Prv
- psali jsme jednoduchý testík - rozhodnout podle obrázku, zda se jedná o ovoce nebo zeleninu
- nalepili jsme si výpisky o zelenině a polních plodinách
- nalepili jsme si výpisky o dělelní rostlin podle užitku
- paní učitelka nám vypravovala o lécivých, jedovatých a chráněných rostlinách
- ukatovali jsme si obrázky
- dozvěděli jsme se o vlastnostech léčivých a jedovatých rostlin a proč máme rostliny chránit

- vytvářeli jsme kytičky z papíru - základem byl kruh
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 12. 5. 2023
Čj
- dohráli jsme hru Hádej, kdo jsem?
- popisovali jsme přídavnými jmény spolužáka a museli jsme uhádnout, kdo to je
- hádali jsme podle popisu pohádkovou postavu nebo nadpřirozenou bytost
- nakreslili jsme si do Čj Š obrázek filmové nebo pohádkové postavy a popisovali jsme ji přídavnými jmény
Mg
- dokreslili jsme si obrázky do Čj Š
- rýsovali jsme různoběžky
- rýsovali jsme rovnoběžky
Čt
- četli jsme Z deníku kocoura Modroočka a povídali jsme si o kočkách
- spočítali jsme perly
Prv
- učili jsme se poznávat zeleninu podle toho, co z ní jíme - listová, plodová, kořenová, cibulová, košťálová
- rozeznávali jsme polní plodiny - obilniny, pícniny, olejniny, okopaniny, textilní plodiny
- PS 16/ 1; 17/ 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 11. 5. 2023
Protože proběhla odstávka elektrického proudu, navštívili jsme filmové představení v kině Bohušovice. Viděli jsme film s názvem Showman krokodýl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 10. 5. 2023
Čj
- zazpívali jsme si písničku Pilky
- opakovali jsme, co jsou přídavná jména
- zapsali jsme si do sešitu Čj Š zápis
- paní učitelka rozhodila papírky, na kterých byla napsaná přídavná jména
- my jsme museli 2 lístečky sebrat a umístit k podstatnému jménu na tabuli
- zjistli jsme, ža rod mužský končí koncovkou -ý,- í, ženský - á, střední - é
- lístečky jsme přemístili, aby vznikla nesmyslnost např. nesmyslná princezna, růžový kapitán apod.
- PS 6/ 1 - hledali jsme přídavná jména - moc nám to nešlo, stále jsme vyslovovali jména podstatná
M
- psali jsme poprvé na fólii dělení se zbytkem
- počítali jsme do modrého PS - 53/ 1, 2; 54/ 2
Prv
- psali jsme opakování o rostlinách
- říkali jsme si správné řešení
- paní učitelka nám test hned opravila
Aj
- napsali jsme si do slovníčku:
hair (hér) vlasy
he has got 
(hý hes got) = on má
he´s got (hýs got) = on má
she has got (ší hes got) = ona má
she´s got (šís got) = ona má
- hráli jsme hru Pamatováka
- nalepili jsme si kartičky do PS a napsali jsme si větu např. She has got a dog.
- Uč. 65/ 4
Vv
- chystali jsme třídu na schůzku rodičů
- uklidili jsme si šuplíky
- rozdali jsme si písemné práce a sešity, aby si je rodiče mohli prohlédnout
- vytvářeli jsme kartičky se jmény
Zítra jedem do kina. S sebou pouze velkou svačinu a pití - jídelna nevaří.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 9. 5. 2023
Čj
- povídali jsme si o pouti
Aj
- zpívali jsme písničku Head, Shoulders, knees and toes
- opakovali jsme nová slovíčka, byli jsme z nich zkoušeni
- vypracovali jsme 64/ 1
- zpívali jsme píseň If you are happy, happy, clap your hands....
- na známky jsme vypracovali 64/ 3
M
- opakovali jsme násobky 7 a 8
- přidali jsme si násobky 9 - zelená uč. 16/ 44
- 16/ 45
- zapisovali jsme do MŠ příklady na dělelní se zbytkem 9 a zkoušku
- vystřídali jsme se všichni u tabule (aby paní učitelka věděla, že tomu rozumíme)
Čj
- protože jsme si 1. hodinu povídali, měli jsme mluvnici místo čtení
- povídali jsme si o přídavných jménech
- přečetli jsme si v uč. 58 co jsou přídavná jména
- vymýšleli jsme, jaká může být bunda, vlasy, paní učitelka....
- dostali jsme papírek, paní učitelka nám popisovala, co máme nakreslit např. malou kulatou hlavu, odstálé uši.... ptali jsme se:  Jaké uši? Odstálé. Jaké vlasy? Hnědé apod. 
- všem vznikl legrační skřítek, kterého jsme zpětně popisovali
Hv
- rozezpívali jsme se
- poslouchali jsme Lašské tance  - Pilky od Leoše Janáčka
- v učebnici jsme zkoušeli sledovat tok melodie podle jednoduchých symbolů
- naučili jsme se písničku Pilky
- vytleskávali jsme rytmus písně
- s písničkou jsme si hráli (střídali jsme se při zpěvu, někdo tleskal, někdo pleskal, hráli jsme na buben nebo dřívka...)
Domácí úkoly:
Hv - naučit zpaměti píseň Pilky uč. 42
Někteří žáci nepřinesli 50,- Kč na kino, prosím o dodání.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 5. 5. 2023
Čj
- paní učitelka napsala klukům pochvalu za reprezentaci školy na Mc Donald´s Cupu
- opakovali jsme všechna vyjmenovaná slova
- soutěžili jsme ve skupinách
- PS 30/ 2 - odpovídali jsme na otázky
Mg
- paní učitelka se zlobila, protože hodně dětí nemělo pravítka a sešity
- učili jsme se rýsovat rovnoběžky
Čt
- četli jsme o upírovi
- odpovídali jsme na otázky
- hledali jsme v textu odpovědi
- zazpívali jsme si 
Prv
- paní učitelka nám přinesla živé rostliny
- ukazovali jsme si kořeny, stonky, listy a květy - dělení
- povídali jsme si o plodech
- zapsali jsme si zápis do sešitu
Domácí úkoly:
Máme mít podepsaný ŽL - schůzka rodičů a kino
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 4. 5. 2023
Čj
- paní učitelka kontrolovala docházku a omlouvala hodiny
- opakovali jsme vyjmenovaná slova
- paní učitelka nám zkontrolovala doplněné učivo během nemoci
- pracovali jsme PS 30/ 1, 3
M
- na začátku hodiny dostal každý příklad na písemné sčítání a odčítání u tabule
- opakovali jsme dělení se zbytkem 7 a 8 a neumíme násobky :-(
- uč. zelená - dobarvili jsme si násobky 7 a 8, 15/ 43 - ústně (střídali jsme se během počítání)
- MŠ - střídali jsme se u tabule, zapsali a vypočítali jsme příklad a provedli jsme zkoušku
Čt
- psali jsme do písanky str. 17
- nejdříve jsme si přečetli krátký článek o papíru
- odpovídali jsme na otázky a potom jsme odpovědi psali do písanky
- vysvětlili jsme si důležitost sběru papíru
Čj
- pan učitel Drnec byl s chlapci na fotbale a nás bylo málo a všichni po nemoci - měli jsme Čj
- mohli jsme si během hodiny doplnit chybějící učivo z Čj, M, i prvouky
- ti, co měli vše splněno z domova, pomáhali ostatním

- poslední hodinu jsme stavěli se stavebnicemi v družince
Domácí úkoly:
Zopakovat pořádně násobky 7 a 8
Chlapci, kteří reprezentovali školu na Mc Donald´s Cupu budou mít doplněné učivo do 9. 5. 2023
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co jsme dělali 3. 5. 2023
Dnes nešel elektrický proud, a proto pro nás paní učitelky vymyslely náhradní program. Sešli jsme se ve škole. První vyučovací hodinu jsme hráli poznávací hru na otázky, u které jsme se nasmáli. V 8:45 hodin jsme se vydali směrem do Doksan. Pohráli jsme si na doksanském dětském hřišti, překonali jsme jez a šli zpátky kolem kempu do Brozan. Cestou jsme sbírali klacíky na podpal. Stavili jsme se u plotu zahrady paní Gabrielové. Měli jsme od pana Cibulky dovoleno, vzít si několik špalíčků na oheň. Tímto mu děkujeme, zachránil nás. Na "Malině" kluci ze IV. třídy rozdělali oheň, zatím třeťáci skočili ještě k Novákům pro dřevo (také děkujeme) a paní učitelka Marešová přinesla opékací vidlice a mohli jsme se pustit do opékání. Moc jsme si pochutnali. Potom jsme uklidili u ohniště, zalili jsme oheň vodou, aby nedošlo k požáru a náš výlet skončil. Doufejme, že se na další podobný brzy vypravíme. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOME ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Hom ZŠ a MŠ Brozany nad Ohří
Základní škola

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign